(Güzel ahlak sahibi olmak için çokça okunur. ( Nefsi emmareyi islah etmek için okunur), 63-   اَلْحَيُّ      : El-Hayyü: Daima diri olan ve herşeye gücü yetendir. el-Vâris: Varlığının sonu olmayan ve sonunda her şeyin kendisine kalacağı mutlak varlık. ), 52- اَلْحَقُّ        :  El-Hakk: Varlığı değişmeyen. el-Habir: Her şeyin iç yüzünden haberdar olan. “Zalimin zulmünden kurtulmak ve tevbelerin kabul edilmesi için, bu ism-i şerifle dua edilir. (Hırs ve sıkıntıdan kurtulmak için bu mubarek isimle dua edilir. 83- اَلرَّؤُفُ       : Er-Raûf: Çok şefkatli. “Kalbin nurlanması için okunur.”, 67- اَلوَاحِدُ       : El-Vahid : Misli ve benzeri olmayan. (Düşmana karşı güçlü görünmek için  okunur. el-Halim: Acele ile kızgınlıkla muamele etmeyen. “Manevi hastalıktan kurtulmak için akşamla yatsı arasında bu ismi şerif ile dua edilir.”, 98- اَلرَّشِيدُ          : Er-Râşîd: İrşad ve delile muhtaç olmayandır. el-Metin: Her şeye gücü yeten, kudretli. Hâlbuki durum böyle değildir. el-Veli: Yardımcı ve dost. ), 6-  السَّلآمُ     : Es-Selâm: O bütün noksan sıfatlardan salimdir ve dilediğini hastalıklardan kurtarıp esenliğe erdirir. Asilerin ıslah edilmesi, ana babaya isyan eden ve kocasına itaat etmeyenlerin islah edilmesi için bu mübarek isimle dua edilir. ), 59- اَلْمُبْدِئُ      : El-Mubdi’ü: Maklukatı maddesiz olarak yoktan var edendir. Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır. Esmaül Hüsna Ve Sırları. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. en-Nafi: Fayda veren. er-Rauf: Şefkatli. ), 27- اَلسَّمِيعُ     : Es-Semî’u: Her şeyi işiten ve herkesin işitmesini yaratandır. el-Ber: İyilik eden, vaadini yerine getiren. “Bu ismi şerifi okumaya devam edenler inşallah salah bulurlar”, 79- اَلْبَرُّ          : El-Berru: İhsan eden. “Kötü şeylerin zararından korunmak için bu isimle dua edilir.”, 96- اَلْبَاقِى          : El-Bâkî: varlığının sonu olmayan. (Zalim ve fesatçıların şerlerinden halas bulmak için her gün  okunur ve secdeye varılır ve dua edilir. el-Kâdir: Her şeye gücü yeten, kudretli. Gökleri ve yerleri ve tüm yaratılmışları her an yok olmaktan koruyandır. el-Afüv: Hiçbir sorumluluk kalmayacak biçimde günahları affeden. ), 36-  اَلشَّكوُرُ    : Eş-Şekûr: Az amel karşılığında çok sevab vericidir. (İsmail Hakkı Bursevi Ruhul-Beyan, 9/467). (İşlerin kolaylaşması ve ahlakın güzelleşmesi için okunur. 170 Defa Ayetel kürsi okunduktan sonra 3000 defa YA KAFİ YA GANİ YA FETTAH YA REZZAK zikrini yapmalıdır. “Esmayıhüsna Allah’ındır. (Kalbin manevi güç bulması için okunur. (Kalbde, günahlardan pişmanlık hasıl olması ve Allahu Tealanın affına ve merhametine nail olmak için bu mubarek ismi şerif maksat hasıl oluncaya kadar okunur. ), 48-  اَلْوَدُودُ     :  El-Vedûd: Dilediği kullarını seven ve kulları arasındaki sevgiyi yaratan ve onlara merhameti ile muamele edendir. Dilediği kimseyi zalimlerden koruyucudur. el-Muhsi: Her şeyi tek tek ve bütün sıfatlarıyla bilen. Allah'ın 99 en güzel isimleri anlamı ve faydaları, Zikir ve duada kullanılmaları halinde sevap kazandırır. ), 38- اَلْكَبِيرُ       : El- Kebîr: O, evveli ve sonu olmayan vâcib’ul vücûdtur. el-Musavvir: Şekil ve özellik veren. Esmaül Hüsna Esmaül Hüsna Fazileti, Sırları ve Faydaları Esmaül Hüsna Fazileti. Allah:Esmayıhüsnanın içerdiği tüm isimlerin anlamlarını kendisinde toplayan, gerçek ve mutlak olan tek ilaha işaret eden. Farz veya nafile namazlardan sonra eller göğüs hizasında açılır ve Allahu Tealaya hamd ve sena ettikten sonra, Rasulü Muhammed(sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize ve O’nun âline ve ashabına salat ve selam okunur. ), NOT: Çocuğu olmayan bir hanım, Allahu Tealanın Yâ Musavvir ismi şerifini güneş battıktan sonra okursa Allah’ın izni ile çocuk sahibi olması umulur. Musibetlerin geriye çevrilmesi için bu mübarek isimle dua edilir. ), 25- اَلْمُعِزُّ       : El-Muızzü: Dilediği kulunu aziz kılandır. O’ndan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak çok tehlikelidir. el-Aliy: İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce. “Kalbin yorgunluktan ve mahluk korkusundan halas bulması için  okunur”, 68-  اَلصَمَدُ      : Es-Samed: Kimseye muhtaç olmayan herkesin ihtiyacını yaratan. es-Sabur: Çok sabırlı. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir. el-Gaffâr: Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan. el-Hasib: Kullarına yeten, onları hesaba çeken. el-Adl: Mutlak adalet sahibi, aşırılığa yönelmeyen. E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. el-Melik: Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi. Bu sıfatların her biri bir anlam taşır. ), 28- اَلْبَصِيرُ     : El-Besîr: Herşeyi gören ve herkesin görmelerini yaratandır. ), 26- اَلْمُزِلُّ      : El-Muzillü: Dilediğini zelil kılandır. ” kalbin nurlanması için okunur.”. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor. Olması düşünülemez. ), 21- اَلْقَابِضُ    : El-KâbiD: Eceli gelenlerin ruhunu kabz edicidir. (Korkulan şeyden emin olmak için bir hafta her gün okunur. (Duaların kabulü için bu mubarek isimle dua edilir. el-Mücib: Dileklere karşılık veren. (Maddi ve manevi güce erişmek için okunur) 56- اَلْ وَلِيُّ : El-Veliyy: Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahredendir. ), 14– الْمُصَوِّرُ  : El-Musavvir: O, her şeye şekil ve suret verendir. “Tevbe ve takvaya ermek için okunur.”, 73- اَلْاَوَّلُ        : El-Evvel: Varlığının evveli yoktur. Bu mubarek isim ism-i a’zâmdır ve diğer isimlerin manasınıda taşır. ” Ya Raûf ” ism-i şerifi, öfkeli anlar da salavatla birlikte gazabın söndürülmesi için okunur. ALLAH: Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. “Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir.”, 89- اَلْمُغْنِى        : El-Muğnî: Herşeyi yeterince veren, dilediğini zengin eden. el-Müteali: İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın. el-Basir: Her şeyi gören. “Kalbden dünya muhabbetinin çıkarılması için bu ism-i şerif her gün  okunur. el-Hafıd: Alçaltan, zillete düşüren. (Bunama hastalığından korunmak için bu ismi şerif her gün  okunur. Bu sıfatlar öylesine alalade olarak belirlenmiş sıfatlar kesinlikle değildir ve olamaz. Hastaların şifa bulması için bu mubarek isimle dua edilir. el-Mümin: Güven veren, vaadine güvenilen. el-Cebbar: İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların hâlini iyileştiren. Abdestli okumak, daha faziletli olup kabule daha yakındır. ), 47-  اَلْحَكِيمُ     :  El-Hakîm: Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedicidir. Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. ), 4 – اَلْملكُ     : El-Melik: O Allah bütün varlığın tek gerçek padişahıdır ve yöneticisidir ve kalb fakirliğinden kalb zenginliğine erdircidir. el-Hakem: Son hükmü veren. Böylece Hz. Dipnot olarak  bir çok kaynakta ayetel kürsi ile esmaül hüsnanın bir çok sıkıntı ve kederden kurtaracağı belirtilmiştir. “Meşakkat görmemek için güneş doğmadan önce “Yâ Sabûr” şeklinde bu ismi şerifle dua edilir..”. Aşağıda beyan edilen esmâi şerifler abdestli veya abdestsiz olarak Allah’tan şifa umulup, maksadın hasıl olması istenerek “Yâ Allâh, Yâ Hû” şeklinde tekrarlanabilir. “Günahların affedilmesi için bu isimle dua edilir.”. ), 66- اَلْمَاجِدُ       : El-Mâcid: Kerem ve ihsanı bol olan. Allah’ın zatını, sıfatlarını ve fiillerini en güzel şekilde tanımlayan Allah’a ait güzel isimlerdir. Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır. el-Muksit: Adaletle hükmeden. ), 3 –  الرّحيمُ   : Er-Rahîm: Ahirette sadece mü’minlere merhamet edicidir ve cennetlerdeki huzur ve selamet O’nun Er-Rahîm isminin tecellisi ile zeval bulmaktan korunmuş olur. (Hastalıktan şifa bulmak için okunur. 81- اَلْمُنْتَقِمُ       : El-Müntekım: Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alan. el-Aziz: Yenilmeyen yegâne galip. (İlim ve irfanın artırılması için her gün okunur. (Kalbe, nefsi emmareyi kahredici bir kuvvetin verilmesi ve zalimlerin kalbine korku indirilmesi, maddi ve manevi düşmanların kahredilmesi için gece yarısı  “Ya Kahhar” diye okunur.). ), 13- الْبارِئُ    : El-Bâri’ü : O, mahlukların kusursuz yaratıcısıdır. Maddi ve manevi güce erişmek için okunur. (Kalben hayat bulmak ve feyiz kapısının açılması için  duha namazlarından sonra “Ya Bâsıd” diye  okunur. (Belaların geriye çevrilmesi için okunur. el-Cami: Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için yarattıklarını toplayan. ), ER RAHMAN: Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden, ER- RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli, EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı, EL-KUDDÜS: gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz, ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran, EL-MÜ’MİN: Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan, EL- MÜHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir, EL- AZİZ: Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip, EL- CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan, EL- MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren, EL- HALIK: Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir, EL- BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan, EL-MUSAVVİR: Her şeye bir biçim ve özellik veren, EL- KAHHAR: Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan, ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden, EL- FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir, EL-KABID: Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan, EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan, EL-LATİF: Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran, EL-HABİR: Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan, EL-HALİM: Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen, EŞ-ŞEKUR: Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan, EL-HAFİYZU: Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan, EL MUKİT: Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren, EL HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen, ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten, EL MUCİB: Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen, EL- VEDUD: Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan, EL-BAIS: Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran, EŞ-ŞEHİD: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan, EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren, EL- VELİYY: Sevdiği kullarının dostu olan, EL- HAMİD: Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen, EL-MUHSİ: Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen, EL-MÜBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan, EL-MUİD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen, EL-MUHYİ: Can bağışlayan hayat ve sağlık veren, EL-MUMİT: Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan, EL-HAYY: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen, EL-KAYYUM: Gökleri, yer ve her şeyi tutan, EL MACİD: Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan, EL- VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan, ES-SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer, EL-KADİR: Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren, EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan, EL-MUKADDİM: istediğini öne alan ve ileri geçiren, EL-EVVEL: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan, EZ-ZAHİR: Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen, EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen, EL-VALİ: Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden, EL-BERR: Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden, ET-TEVVAB: Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden, EL MÜNTEKİM: Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran, ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Hem kerem hem de büyüklük sahibi olan, EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan, EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan, EL- MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen, ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan, EL-HADİ: Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren, EL-BEDİ: Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden, ER-RAŞİD: Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran.